RIUICHI DAIJO / MARTÍN ESCALANTE / YUMA TAKESHITA : Ftarri - ウインドウを閉じる